Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 11/NQ-CP

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trong ngành Giáo dục và đào tạo Thoại Sơn

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và Quyết định số 2429/QĐ-UBND, ngày 30/3/2011, của UBND huyện Thoại Sơn, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Phòng Giáo dục và đào tạo Thoại Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP trong nội bộ Ngành như sau:

I. Mục tiêu chung:

            1. Tạo đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Ngành đối với các giải pháp của Chính phủ, của UBND tỉnh, UBND huyện nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Các đơn vị tăng cường tiết kiệm kinh phí, đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên trong năm 2011, đồng thời, góp phần cùng địa phương và cả nước kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

II. Nhiệm vụ và giải pháp:

1. Lãnh đạo các đơn vị phải bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và nội dung của Nghị quyết này để đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

2.  Quản lý chặt chẽ các khoản chi, tạm dừng trang bị thiết bị văn phòng; giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, đi lại. Bỏ các khoản chi cho các hoạt động mang tính hình thức, không cần thiết để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại trong dự toán được giao của năm 2011, theo chủ trương của Chính phủ.

3. Phòng GD-ĐT và các đơn vị trực thuộc áp dụng thống nhất định mức công tác phí mới kể từ ngày 01/4/2011. (đính kèm)

4. Không bổ sung ngân sách ngoài dự toán, trừ các trường hợp thực hiện theo chính sách, chế độ; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

5. Phòng GD-ĐT tăng cường kiểm tra chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí sự nghiệp ở các đơn vị theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP. Xử lý nghiêm, kịp thời và công khai các sai phạm.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng các đơn vị phổ biến kế koạch này cùng với Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời, tuyên truyền, quán triệt trong tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

2. Căn cứ Kế hoạch của Phòng GD-ĐT, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc có liên quan.

3. Định kỳ hàng tháng, báo cáo tình hình và kết quả tổ chức thực hiên kế hoạch về Phòng GD-ĐT, lồng ghép trong báo cáo tháng.

 

Tải về tại đây