Thành tích đạt được

Song hành cùng những bước tiến chung của huyện, ngành Giáo dục đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Quy mô và mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển rộng khắp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân trong huyện. Từ 1 trường mẫu giáo, 12 trường tiểu học, 4 trường THCS và 1 trường THPT vào năm 1979, đến nay trên địa bàn huyện có 01 nhà trẻ, 17 trường mẫu giáo, 35 trường tiểu học với 40 điểm trường lẻ, 14 trường THCS và 1 phân hiệu, 4 trường THPT với gần 2.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 35.000 học sinh. Chất lượng, hiệu quả giáo dục đã có những chuyển biến tích cực ở tất cả các cấp học. Công bằng trong giáo dục được chú ý thực hiện, tạo thuận lợi cho học sinh người dân tộc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật có điều kiện đến trường đúng độ tuổi. Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành và mọi người dân. Công tác phổ cập giáo dục ở tiểu học và THCS đã góp phần giảm tỷ lệ mù chữ, nâng cao trình độ dân trí  trong độ tuổi. Công tác phổ cập mẫu giáo 5 tuổi ngày càng được đẩy mạnh, tạo tiền đề thuận lợi để trẻ bước vào học tập ở bậc tiểu học. Huyện thoại Sơn đã được bộ GD-ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS vào thời điểm tháng 12/2007 và đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi vào thời điểm tháng 12/ 2008. Các cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã thực sự thổi một luồng sinh khí mới vào đời sống giáo dục cả nước nói chung và của huyện nhà nói riêng, tạo đà cho sự thay đổi, phát triển về chất của ngành.  

Cùng với việc đầu tư phát triển mạng lưới trường học, tăng qui mô học sinh,… ngành luôn chú trọng đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt là từ khi có Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhiệm vụ đến nǎm 2000(NQTW2, khóa VIII ra đời năm 1997). Hiện nay, 100% giáo viên các cấp đạt trình độ chuẩn hoặc trê chuẩn. Cán bộ quản lý giáo dục các cấp hầu hết đều qua chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý giáo dục. Bên cạnh đó, ngành còn tham mưu cho các cấp có thẩm quyền thực hiện đầy đủ, đúng các chế độ, chính sách như: tuyển dụng, bồi dưỡng, luân chuyển, tiền lương, phụ cấp ưu đãi, nhà công vụ …, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên ổn định và yên tâm công tác.

  Nhìn chung, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao và phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ. Công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học ngày càng được quan tâm thực hiện,  hầu hết cán bộ quản lý giáo dục đều là đảng viên.